Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/users/hunter/public_html/wp-content/themes/betheme-child/header.php on line 157

I. Oznaczenie Sprzedawcy
Właścicielem sklepu internetowego www.hunter.art.pl (dalej jako „Sklep”) jest PIT STUDIO z siedzibą w Raciążu; NIP 567-128-93-55, REGON 519554024,  (dalej jako „Sprzedawca”).

II. Zakres zastosowania
Niniejszy Regulamin określa sposób dokonywania sprzedaży przez Sprzedawcę Klientom towarów prezentowanych na witrynie Sklepu (dalej jako „Towary”), jak również zawiera treść zobowiązania Stron.

III.  Ceny
1. Ceny wskazane na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT w obowiązującej stawce).
2. Niezależnie od ceny zakupionego Towaru, Klient jest zobowiązany pokryć koszty pakowania i przesyłki na wskazany przez siebie adres, chyba że odbiera Towar osobiście. Jeżeli Klient nie wskaże innego sposobu pakowania i przesyłki, Towary są wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej – w tym usługi MINI PACZKA, według standardów opakowań obowiązujących Poczcie Polskiej.

IV. Sposób złożenia zamówienia, płatności i realizacji zamówienia
1. Klienci Sklepu składają zamówienie poprzez: witrynę internetową www.hunter.art.pl
2. Towary uwidocznione wraz z ceną na witrynie Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy.
3. Złożenie zamówienia przez Klienta poprzez witrynę internetową lub w jeden z innych sposobów określonych w punkcie IV.1 Regulaminu stanowi ofertę Klienta zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży na warunkach określonych w oświadczeniu 3. i opisie Towaru, do którego oświadczenie nawiązuje.
4. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby termin realizacji zamówienia wynosił nie więcej niż 48 godzin od momentu potwierdzenia zamówienia, chyba że Strony ustalą inny termin realizacji zamówienia. W przypadku płatności przelewem, termin realizacji zamówienia rozpoczyna się od chwili uznania rachunku bankowego Sprzedawcy kwotą odpowiadającą cenie zamówienia. Potwierdzenie zamówienia przez Sprzedawcę stanowi oświadczenie woli Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w punkcie IV.3 Regulaminu. Oferta wiąże Klienta przez 24 godziny od daty jej złożenia. W tym też terminie Sprzedawca może potwierdzić zamówienie.
5. W razie braku możliwości realizacji zamówienia, Sprzedawca poinformuje Klienta o tym fakcie. Umowa sprzedaży nie dochodzi wówczas do skutku. Ten sam skutek następuje, jeżeli Sprzedawca nie potwierdzi zamówienia w ciągu 24 godzin od daty jego złożenia przez Klienta.
6. Cena za Towar musi zostać uiszczona przelewem na numer rachunku Sprzedawcy w IDEA BANK numer 87 1950 0001 2006 2156 8989 0001.

V. Zwroty Towarów
1. Niniejszy punkt Regulaminu stosuje się wyłącznie w stosunkach z Klientami nie będącymi konsumentami.
2. Jeśli nie zachodzą przypadki odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi lub gwarancji upoważniające Klienta do zwrotu Towaru, Klient może zwrócić zakupiony Towar jedynie za zgodą Sprzedawcy, na koszt Klienta jeżeli Towar jest nieużywany, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu.
3. Z podlegającej zwrotowi cenie, Sprzedawca może potrącić 20% jej wysokości tytułem zryczałtowanych kosztów obsługi transakcji.

VI. Polityka prywatności
1. Złożenie zamówienia stanowi zarazem zgodę Klienta na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
2. Kompleksowe uregulowanie zagadnienia przetwarzania danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności Sprzedawcy.

VII. Miejsce i sposób składania reklamacji
Reklamacje składa się na piśmie pod adresem wskazanym w niniejszym Regulaminie jako adres Sprzedawcy.

VIII. Ochrona praw autorskich do Regulaminu
Niniejszy regulamin jest utworem, co do którego prawo do wyłącznego korzystania przysługuje właścicielowi sklepu.
Sąd właściwy Sądem miejscowo właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z umowy sprzedaży, w tym związanych z postanowieniami niniejszego Regulaminu, rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

VIX. Transakcje B2C
Do transakcji Sprzedawcy z Klientami będącymi konsumentami (transakcje „B2C”) stosuje się przepisy niniejszego Regulaminu z następującymi zmianami:

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Nie stosuje się punktu V Regulaminu.
3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w wypadkach:

  • dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
  • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.

5. W wypadku gdy Sprzedawca nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta, Sprzedawca może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę, informując zarazem Klienta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedawcy. W tym wypadku, Klient ma prawo odstąpić od umowy w sposób i na zasadach określonych w punkcie
X Regulaminu, jednakże zwrot rzeczy następuje na koszt Sprzedawcy.

6. Sądem właściwym do rozpoznania sporu w przypadku transakcji B2C jest sąd miejscowo właściwy według zasad ogólnych wynikających z przepisów obowiązującego prawa.

X. Czas obowiązywania Regulaminu
Niniejszy Regulamin ma zastosowanie dla umów zawieranych od dnia 1 stycznia 2010 roku.